Tietosuoja

TIETOSUOJAPERIAATTEET (EMEA - EUROOPPA, LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA)

Näissä tietosuojaperiaatteissa kerrotaan yleisesti Medtronicin tavasta käsitellä henkilötietoja. Medtronic ei pelkästään näiden tietosuojaperiaatteiden perusteella kerää, käsittele tai luovuta henkilötietoja. Medtronic noudattaa kaikessa toiminnassaa henkilötietolain säännöksiä ja Tietosuojavaltuutetun ohjeita. Voit käyttää henkilötietolain mukaista itseäsi koskevien henkilötietojen tarkastusoikeutta lähettämällä kirjallisen ja allekirjoitetun tarkastuspyynnön Medtronicin henkilörekisterivastaavalle (Administration Medtronic Finland, reception.finland@medtronic.com). Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävillä oheisesta linkistä (linkki rekisteriselosteeseen). Rekisteröidyn pyynnöstä Medtronic oikaisee, poistaa tai täydentää ilman aiheetonta viivytystä käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Asiakkaiden, kollegoiden, myyjien ja potilaiden luottamuksen säilyttäminen ja kunnioittaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Käsittelemme henkilötietoja aina:

luottamuksellisesti ja oikeudenmukaisesti, asianmukaisesti, siten kuin olemme ilmoittaneet, ja lainmukaisesti, soveltuvien lakien, direktiivien, säädösten ja periaatteiden mukaisesti.

Mikä Medtronic on?

Medtronic tarkoittaa koko liiketoimintaamme, johon kuuluu Medtronic, Inc., USA:ssa sijaitseva yritys, ja kaikki sen valvomat yritykset kuten tytär- ja sidosyhtiöt. Käyttäessämme me-muotoa tarkoitamme Medtronicia.

Milloin nämä tietosuojaperiaatteet ovat voimassa?

Nämä tietosuojaa koskevat periaatteet koskevat tilanteita, joissa käsittelemme henkilötietoja, jotka olemme saaneet Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan maista. Periaatteet koskevat tietoja, joita keräämme suoraan niiltä henkilöiltä, joita tiedot koskevat, sekä sellaisilta henkilöiltä (tai yrityksiltä), joilta saamme toisia koskevia tietoja.

Nämä periaatteet eivät koske seuraavanlaisen tiedon käsittelyä:

työntekijöitämme koskeva tieto heidän työsuhteestaan mikäli olemme antaneet vastuuvapauslausekkeen tai toisenlaisia menettelytapoja, käyttöehtoja tai vastaavaa koskevan ilmoituksen, jossa mainitaan, että nämä tietosuojaperiaatteet eivät ole voimassa tai että toinen ilmoitus tai menettely on voimassa, ja käsitelty tieto ei sisällä tunnistetietoja, joiden perusteella henkilö voidaan yksilöidä tai muuten tunnistaa, mukaanlukien henkilökohtaiset tiedot, joista yksilöivä tunniste on poistettu.

Mitä tietojen käsittelyllä tarkoitetaan?

Tietojen käsittely on sarja toimintoja, joilla kerätään, käytetään, julkistetaan, sovelletaan, muutetaan, korjataan, jäljitetään, yhdistetään, niputetaan, poistetaan, siirretään, tuhotaan, äänitetään, järjestetään tai tallennetaan henkilökohtaisia tietoja, automaattisesti tai muilla tavoin.

Mitä ovat henkilökohtaiset tiedot?

Henkilökohtaiset tiedot ovat tietoja, joita voimme käyttää tunnistaaksemme henkilön, esim:
nimi,
puhelinnumero,
sähköpostiosoite,
syntymäaika,
osoite,
henkilötunnus,
tilinumero, ja
muut tunnistetiedot.

Osa henkilökohtaisista tiedoista on arkaluontoista tietoa. Arkaluontoiset tiedot on määritelty alla. Näissä tietosuojaperiaatteissa tarkoitamme henkilökohtaisilla tiedoilla myös arkaluontoisia tietoja, ellei toisin ole ilmoitettu.

Milloin ja miten Medtronic kerää henkilökohtaisia tietoja?

Medtronic voi kerätä henkilökohtaisia tietoja monella tavalla. Esimerkiksi:

 • Käyttäjällä on verkkosivuston kautta mahdollisuus lähettää henkilökohtaisia tietoja, esimerkiksi rekisteröinti-, tutkimus- tai palautelomakkeella. Sivuston käyttö voidaan määrittää henkilökohtaiseksi, jolloin kysymme tietoja, joiden avulla sivustosta voi hyötyä enemmän. Kun tämä tieto yhdistetään kokoamaamme ei-henkilökohtaiseen tietoon, voimme rekisteröidä käynnit sivuilla.
 • Voimme kerätä henkilökohtaisia tietoja silloin, kun meiltä kysytään tietoa tuotteista ja palveluista.
 • Voimme kerätä henkilökohtaisia tietoja asiakkaiden, myyjien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tekemiemme liiketoimien yhteydessä.

Miten Medtronic käsittelee henkilökohtaisia tietoja?

Voimme käsitellä henkilökohtaisia tietoja (muita kuin arkaluontoisia tietoja, joista kerrotaan erikseen) seuraavissa tilanteissa:

 • pyyntöihin ja tiedusteluihin vastaaminen
 • sopimuksen teko ja sopimusneuvottelut
 • rekistereiden kehittäminen
 • yhteydenotto postitse (tai muulla tavoin jos olemme saaneet siihen luvan) ja vastaanottajaa mahdollisesti kiinnostavien tietojen lähetys, esim. tietoja kliinisistä kokeista tai omista tai muiden tarjoamista tuotteista ja palveluista
 • tietojen analysointi ohjelmien, tuotteiden, hoitomuotojen, palveluiden ja sisällön tutkimiseksi, kehittämiseksi ja parantamiseksi
 • tunnistetietojen poisto (nimi, sähköpostiosoite, henkilötunnus jne.). Kun tunnistetiedot on poistettu, kyse on ei-henkilökohtaisesta tiedosta, jota nämä tietosuojaperiaatteet eivät koske.
 • Internet-sivustomme käytön tekeminen henkilökohtaiseksi, jolloin voimme kertoa esim. tuotteiden uusista vastaanottajaa kiinnostavista ominaisuuksista
 • näiden tietosuojaperiaatteiden täytäntöönpano tai muu oikeuksiamme tai omaisuuttamme koskeva suojaus
 • terveyden, turvallisuuden tai hyvinvoinnin turvaaminen
 • lain tai säännöksen, tuomioistuimen määräyksen tai muun lakivelvoitteen täyttäminen
 • muu oikeussuojaintressi, ellei tällainen käsittely kyseenalaista oikeuksia tai vapauksia
 • muu tapa, johon saamme suostumuksen

Mitä on arkaluontoinen tieto?

Osa henkilökohtaisesta tiedosta on arkaluontoista. Arkaluontoinen tieto on henkilökohtaiseen terveyteen liittyvää tietoa syntyperää, uskonnollista tai poliittista vakaumusta, sukupuolielämää tai ammattiyhdistysjäsenyyttä koskevaa tietoa.

Kerääkö tai käsitteleekö Medtronic arkaluontoista tietoa toisin kuin muuta henkilökohtaista tietoa?

Medtronic kerää tai käsittelee arkaluontoista tietoa:

 • siten kuin siihen on saatu nimenomainen suostumus
 • elintärkeiden asioiden suojaamiseksi silloin, kun erillistä suostumusta ei voida antaa tai pyytää
 • kansallisten lakien mukaisesti
 • kun käsittely on tarpeen lääketieteellisessä mielessä ja meitä sitoo sama luottamuksellisuusperiaate kuin terveydenhuollon henkilöstöä
 • oikeusvaateen esittämiseksi tai puolustamiseksi 

Esimerkiksi:

Voimme kerätä arkaluontoista tietoa potilaista asiakkailtamme, myyjiltämme tai muilta yhteistyökumppaneiltamme, kun annamme hoitoa tai tuotteitamme tai palvelujamme koskevaa teknistä tukea.

Voimme kerätä arkaluontoista tietoa potilaista, kun saamme tuotteitamme tai palvelujamme koskevia kysymyksiä ja ehdotuksia.

Voimme kerätä arkaluontoista tietoa siten kuin FDA tai Euroopan tai eri maiden viranomaiset vaativat varmistaaksemme tuotteidemme ja palvelujemme turvallisen ja asianmukaisen käytön.

Voimme kerätä arkaluontoista tietoa kliinisiin kokeisiin, tutkimuksiin ja muihin tutkimushankkeisiin osallistujista.

Voimme kerätä arkaluontoista tietoa suoraan, kun se annetaan meille vapaaehtoisesti.

Luovuttaako tai siirtääkö Medtronic henkilökohtaisia tietojani Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Medtronic voi luovuttaa tai siirtää henkilötietoja henkilötietojen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi toiselle Medtronic-konserniin kuuluvalle yhtiölle, joka voi sijaita Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella (esimerkiksi Yhdysvalloissa). Lähettämällä lomakkeen Medtronicin Internet-sivuilta käyttäjä antaa yksiselitteisen suostumuksena henkilötietojen luovutukselle ja siirrolle edellä kuvatulla tavalla.

Medtronic-konserniin kuuluvat yhtiöt ovat sitoutuneet sopimusperusteisesti siihen, että se yhtiö, jolle henkilötietoja luovutetaan tai siirretään, antaa riittävät takeet rekisteröidyn yksityisyyden ja oikeuksien suojasta ko. maassa.

Käyttääkö Medtronic henkilökohtaisia tietojani markkinointitarkoituksiin?

Medtronic voi käyttää henkilökohtaisia tietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Cookies 

Medtronic may use cookies on its web sites. Cookies are text files we place in the browser files of your computer when you visit. The cookies may be stored on your computer's hard drive. The information that we collect using cookies is non-personal information. Except as specified below, we will not allow third parties to place cookies on our web sites.

Cookies sisältää seuraavaa tietoa:

 • Sivustot joilla olet käynyt
 • Sivustolle tekemäsi asetukset
 • Vierailuaika sivustolla

Oheinen taulukko selventää cookies joita käytämme sekä käyttötarkoituksen.

COOKIE NIMI KÄYTTÖTARKOITUS

legalcookiewww.medtronic.se

cookie määrittelee jos cookies on hyväksytty

__utma

Google Analytics

__utmb

Google Analytics

__utmc

Google Analytics

__utmz

Google Analytics

s_cc

Omniture SiteCatalys

s_nr

Omniture SiteCatalys

s_sq

Omniture SiteCatalys

Medtronic Finland Oy
PL 230
00811 HELSINKI
Hitsaajankatu 20
00810 HELSINKI
puh 0207 281 200
fax  0207 281 201

Last updated: 15 May 2013

Section Navigation

Finland